www.egzamin-osmoklasisty.pl - REGULAMIN SERWISU

(ostatnia modyfikacja 2018-08-28)


Definicje:

Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie 'niegrzecznego' osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Użytkownik -  jest to każda osoba odwiedzająca strony Serwisu. Użytkownikiem zarejestrowanym jest osoba która założyła konto, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie.

Konto testowe - specjalne konto Użytkownika, założone w systemie przez Administratora, z którego można korzystać bez rejestracji w Serwisie. Konto to może mieć ograniczone możliwości korzystania z Serwisu. O przydzielonych uprawnieniach do tego konta decyduje Administrator. 

Profil użytkownika - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis, zdjęcie oraz inne dane wpisane przez Użytkownika.

Nick – inaczej nazwa Użytkownika

Administrator – właściciel Serwisu zarządzający i prowadzący Serwis egzamin-osmoklasisty.pl. Dane indentyfikujące Administratora zostały wskazane w punkcie I.3 niniejszego regulaminu.

Serwis - serwis internetowy dostępny na stronie www.egzamin-osmoklasisty.pl

I. Postanowienia wstępne.

1. Poniższy regulamin ('Regulamin') określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego egzamin-osmoklasisty.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników i Administracji Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl, a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Części Serwisu, chyba że Przepisy szczególne (inne Regulaminy, w szczególności obowiązujące w poszczególnych Częściach Serwisu) przewidują uregulowania odmienne. Administrator serwisu, świadczy za jego pośrednictwem usługi.. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem Serwisu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.

3. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest firma PROFSITE Grzegorz Dziambor z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 48/33, NIP: 8862779882, REGON: 021747168 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: [email protected] Porozumiewanie się z Użytkownikiem będzie następowało w drodze mailowej.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu www.egzamin-osmoklasisty.pl/polityka.php Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.

II. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.

1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer (lub inne urządzenie z możliwością przeglądania stron www), aktualna i w pełni funkcjonalna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Dodatkowo egzamin-osmoklasisty.pl przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

2.  Do przeglądania i wydruków materiałów w formacie PDF wymagana jest instalacja darmowego programu Adobe Reader w wersji minimum 5.0, zaś w formacie ePUB zalecamy darmowe programy: Calibre (Windows, Linux, OS X), Moon Reader (Android) oraz iBooks (iOS). Nie stosujemy środków zabezpieczeń technicznych w treściach cyfrowych.

III. Usługi świadczone w Serwisie egzamin-osmoklasisty.pl.

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu internetowego egzamin-osmoklasisty.pl jest udostępnienie materiałów edukacyjnych w celu ułatwiania nauki, poprzez Serwis prowadzony przez Administratora. W tym celu Administrator udostępnia zasoby swego systemu teleinformatycznego dla przechowywania oraz wykorzystania wyżej wspomnianych materiałów przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Internetu.

2. Uczestnictwo w Serwisie egzamin-osmoklasisty.pl jest dobrowolne. W Serwisie mogą pojawiać się usługi dodatkowe wprowadzane na stałe lub okresowo - za każdym razem na łamach Serwisu znajdzie się przejrzysta informacja o zasadach świadczenia tych usług.

IV. Świadczenie usług. Rezygnacja z usług.

1. Przeglądać zasoby Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl może każdy Użytkownik Internetu.

2. Zakres dostępu do zasobów Serwisu dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.

3. Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w Serwisie (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu).

4. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują niniejszym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika Serwisu przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Uczestnika w dostępie do Serwisu.

5. Aby zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl należy założyć konto Użytkownika (zwane dalej 'Kontem'), poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie egzamin-osmoklasisty.pl

6. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

7. Osoba, która nie aktywuje Konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywowania Konta o zarezerwowanym już dla tej osoby loginie (nick).

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta w Serwisie, na czas nieokreślony.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

10. Usuwanie Konta odbywa się na wyraźne życzenie Użytkownika poprzez kontakt z Administratorem na adres mailowy [email protected]
Konto Użytkownika może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem, Regulaminem albo nie będzie stosować się do Netykiety.

11. Niedozwolone jest celowe 'podszywanie' się pod innego Użytkownika, a zarazem wprowadzania innych Użytkowników w błąd stosując metodę podobieńswa w nazwie Użytkownika (nick) liter - na przykład duża litera 'i' oraz litera 'l' wyglądają identycznie.

12. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta (nick), które zawiera słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub nie jest zgodne z ogólnie przyjętą Netykietą.

V. Kontakt z Serwisem. Awarie. Reklamacje. Zgłaszanie naruszenia prawa.

1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl i reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres [email protected]

2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres [email protected]

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl., a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

4. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected] Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi jednakże żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, przeciążeniami serwerów, a także awarią urządzeń i systemów operatorów telekomunikacyjnych.

2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone przez nich w Serwisie materiały.

4. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.

5. Serwis egzamin-osmoklasisty.pl zastrzega, że korzystanie z udostępnianych materiałów odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a egzamin-osmoklasisty.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 'kradzieże Kont' dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl i umieszczanie ich w innych Serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu egzamin-osmoklasisty.pl zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem egzamin-osmoklasisty.pl na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.

10. Po ukazaniu się na stronie głównej informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z tymi zmianami.

11. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu www.egzamin-osmoklasisty.pl i niezwłocznie powiadomić Administratora o chęci usunięcia konta z Serwisu, jeżeli było wcześniej założone.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Serwisu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące obowiązku Administratora Serwisu za dostarczenie usług bez wad oraz przepisy innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK 1 - Informacja o zagrożeniach przy korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

2. Administrator Serwisu nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

4. Administrator Serwisu ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego Użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. "płatności elektronicznych" powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.