INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty.

Na egzamienie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:

  • zadania wyboru wielokrotnego
  • zadania typu prawda-fałsz
  • zadania na dobieranie

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

  • Znajomość środków językowych
  • Rozumienie wypowiedzi
  • Tworzenie wypowiedzi
  • Reagowanie na wypowiedzi
  • Przetwarzanie wypowiedzi.

źródło: CKE


Powrót na stronę główną

Copyright © 2024 www.egzamin-osmoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 28.08.2018r)